IKI bestyrelse » Vedtægter

 

 

Vedtægter for Ilskov Kultur og Idrætsliv 

§1: Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Ilskov Kultur og Idrætsliv og har hjemsted i Ilskov i Herning Kommune. 

 

§2: Formål 

Foreningens formål er ved idræt og anden kulturel aktivitet, at fremme den enkeltes sundhed og trivsel i Ilskov og omegn. Samt ved idræt og kultur at fremme lysten til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 

 

§3: Tilhørsforhold 

Foreningen er en selvstændig forening, som kan søge om optagelse i relevante forbund. 

 

§4: Medlemskab og eksklusion 

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. 

Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. 

Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

Ind- og udmeldelse sker via foreningens hjemmeside. 

 

§5: Arbejdsområde 

Foreningen kan afholde de aktiviteter og arrangementer som hovedbestyrelsen vurderer der er behov for i henhold til formålsparagraffen.  

 

§6: Ledelse 

Hovedbestyrelsen består af 5 personer, - alle skal være fyldt 18 år. 

Medlemmerne af hovedbestyrelsen vælges for 2 år af gangen, 2 på valg i lige år og 3 i ulige, formand er på valg i ulige år og kasserer er på valg i lige år. Der vælges 2 suppleanter for to år af gangen, 1 i lige år og 1 i ulige år 

Hovedbestyrelsen kan oprette underudvalg efter behov og udpege udvalgsmedlemmerne. En formand for underudvalgene udpeges for 2 år af gangen. Der vælges 2-6 medlemmer ud over formanden, til hvert underudvalg, som ligeledes sider i en periode på 2 år. Det skal tilstræbes, at halvdelen af underudvalgenes medlemmer udpeges i skiftende år. Således at hele underudvalg ikke kan fratræde det samme år.  

 

§7: Underudvalg 

Hovedbestyrelsen kan oprette underudvalg og fastsætte disses funktioner og retningslinjer.  

Underudvalgene er budgetansvarlige ud fra det af generalforsamlingen godkendte budget. 

Underudvalgene har pligt til, at holde hovedbestyrelsen orienteret om arbejdet i underudvalgene, samt forpligtet til at deltage i møder med hovedbestyrelsen når dette ønskes.  

 

§8: Kontingent 

Foreningens kontingent fastsættes på generalforsamlingen, efter indstilling fra underudvalgene. 

 

§9: Medlemsforhold 

Foreningens hovedbestyrelse, underudvalg og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilket foreningen alene hæfter med dens respektive formue. 

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

 

§10: Generalforsamling 

 

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af februar måned. Indkaldelse sker gennem udvalgte medier med 14 dages varsel. Der tages stilling fra år til år, hvilke medier der er relevante. 
   

 1. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 6 dage før.  

 

 1. Stemmeret har fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, eller forældre til aktive medlemmer under 16 år. 

 

 1. Trænere, ledere og underudvalgs medlemmer er stemmeberettigede. 

 

 1. Valgbar til hovedbestyrelsen er ethvert medlem, som er fyldt 18 år og kan vedgå sig disse vedtægter. Valgbar til underudvalg er ethvert medlem, som er fyldt 16 år og kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje 
   

 1. Hovedbestyrelsen fremlægger forslag til sammensætning af hovedbestyrelsen og underudvalgsformænd det kommende år, samt forslag til revisorer. Der stemmes om forslaget. 
   

 1. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). – Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. 

 

 1. Der føres protokol over de vedtagne beslutninger. 
   

 1. På den ordinære generalforsamling behandles følgende mindstedagsorden: 
   

 1. Hovedbestyrelse byder velkommen. 
   

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
   

 1. Hovedbestyrelsens beretning. 
   

 1. Gruppernes beretning. 
   

 1. Aflæggelse af revideret regnskab. 

 

 1. Godkendelse af beretninger og regnskab. 

 

 1. Fastlæggelse af kontingent 

 

 1. Forelæggelse af budget til godkendelse 
   

 1. Indkomne forslag behandles. 
   

 1. Valg til Hovedbestyrelse jf. §6. 

 

 1. Valg til Underudvalg jf. §6. 

 

 1. Valg af suppleant. 

 

 1. Valg af revisorer for 2 år. 

 

 1. Valg af revisorsuppleant for 2 år. 

 

 1. Eventuelt. 

 

 

§11: Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 25% af de aktive på 16 år eller derover fremsætter skriftlig anmodning herom til hovedbestyrelsen med angivelse af det eller de forslag som ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter forslaget er modtaget. 

 

§12: Ansvar 

Foreningen tegnes ved underskrift af hovedbestyrelsens formand eller formanden for økonomiudvalget. Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån skal dette godkendes på generalforsamlingen. 

 

§13: Beslutningsdygtighed 

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 ud af 5 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele hovedbestyrelsen, et medlem fra økonomiudvalget samt den berørte udvalgsformand være tilstede. 

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

 

§14: Regnskabsår 

Foreningens regnskabsår er fra 1/1 – 31/12. 

Økonomiudvalget er ansvarlige for foreningens regnskab. 

Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen. 

 

§15: Vedtægtsændringer 

Ændringer til vedtægterne kan ske på generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen til ændringer offentliggøres sammen med dagsorden for generalforsamlingen. Ændringsforslag fra medlemmer medtages under pkt. 9 såfremt disse ikke er kendt af bestyrelsen før udsendelse af dagsordenen. 

 

§16: Opløsning 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.  

 

Foreningens formue tilfalder idræts og ungdomsarbejdet i Ilskov Sogn efter den opløsende generalforsamlings beslutning. 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 18-12-2017 

 

 

Ilskov Kultur og Idrætsliv | Mølleskovvej 3 | 7451 Sunds |