Ilskov Kultur og Idrætsliv

Vedtægter


Vedtægter for den selvejende institution Ilskov Hallen


Navn og hjemsted
Institutionens navn er "Ilskov Hallen". Ilskov Hallen er en selvejende institution med hjemsted i Herning Kommune

Formål
Institutionens formår er, at drive en hal med henblik på at fremme kultur- og idrætslivet i Ilskov.
Ilskov Hallen kan med godkendelse fra bestyrelsen udlejes til andre formål.

Institutionens ledelse
Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på en generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år. Genvalg kan finde sted. Af bestyrelsen afgår på lige årstal 3 medlemmer og ulige årstal 2 medlemmer. Der vælges to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer samt medlemmer. Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen og repræsenterer institutionen i alle sager og handler på dennes vegne. Det betyder at bestyrelsen ansætter samt afskediger det til driften nødvendige personale, og arbejder hele tiden med mest mulig udnyttelse af institutionen - herunder at arbejde mod en sund økonomi som kan være med til at generere midler til videreudvikling og vedligehold af institutionen ud over de kommunale midler.

Foreningens udgift til halleje til institutionen er fastsat af Herning Kommune. Udgiften til halleje til foreninger uden for Hernng Kommune samt private lejer fastsættes af institutionens valgte bestyrelse.

Indbetaling af halleje skal ske til institutionens anviste pengeinstitut. Ved udbetalinger tegnes instituionen af bestyrelsens formand og kasserer.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægter, køb, salg samt pantsætning af fast ejendom og andre ordinære dispositioner er bestyrelsen kun berettiget til at foretage efter generalforsamlingens godkendelse. Beslutningen anses for godkendt af generalforsamlingen når 2/3 af de afgivne stemmer er for.

Køb, salg og pantsætning af institutionens ejendom skal forelægges Herning Kommunes Byråd til godkendelse, ligesom vedtægtsændringer skal forelægges Herning Kommune.

Medlemmer
Enhver borger med tilknytning til hallen, der er fyldt 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen.

Såfremt medlemmet ikke er fyldt 18 år har den ene forældre part stemmeret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen og medlemmer har ingen andel i institutionens formue eller i eventuelt overskud, der alene tilfalder institutionen.

Bestyrelsen og medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens gæld eller driftunderskud.

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Over det på generalforsamingen vedtagne og passerede føres et referat, der underskribes af bestyrelsen og dirigenten.

Indkaldelse og dagsorden
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske mindst 21 dage før afholdelsen. Indkaldelsen annonceres på den måde, bestyrelsen finder det formålstjenligt. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsesformandens beretning.
  3. Fremlæggelse af de reviderede regnskab samt budget for næstkommende år.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis det skønnes nødvendigt eller såfrmt mindst 25 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter motiveret krav om ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter anmodningen

Kapitalforhold
Institutionen fremskaffer den nødvendige kapital gennem halleje fra foreningerne i- og udenfor Herning Kommune, andre former for udlejning samt tilskud fra offentlige og private institutioner, organisationer mv. Desuden gennem lovgivningen efter de til enhver tid gældende regler.

Institutionens midler
Såfremt der ved instutionens drift efter afskrivning, herunder afdrag på gæld, måtte fremkomme overskud, der ikke anvendes til udligning af underskud for tidligere års regnskab eller til passende henlæggelser til istandsættelser, fornyelser, vedligeholdelse, kan det anvendes på bank-/sparekasse- eller girokonto lydende på institutionens navn.

Budget, regnskab og revision
Regnskabet følger kalemderåret dvs. fra 1. januar til 31. december. Revisionen foretages af en ekstern revisor. Bestyrelsen udarbejder hvert år inden ultimo marts et budget for næstkommende år.

Institutionens regnskab for næstkommende år samt regnskab for det forgangne år skal afleveres til Herning Kommune inden udgangen af april måned.

Nedlæggelse af institutionen
Beslutning om institutionens nedlæggelse kan kun træffes på to med det formål særligt indkaldte generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Institutionen kan kun nedlægges, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for nedlæggelse.

Den på ophørstidspunktet eksisterende formue fordeles mellem de foreninger, der har indskudt kapital, og for så vidt Herning Kommune skulle have indskudt kapital, da ligeledes denne, i forhold til de respektive parter foretagne indskud, dog begrænset op til det indskudte beløb. Evt. resterende formue tilfalder efter Herning Kommunes godkendelse foreningslivet i Ilskov.

Fordeling af haltider
Fordeling af sæsonens haltider, foregår på det såkaldte halfordelingsmøde. Tidspunkt for næste års halfordelingsmøde, fastsættes også på dette møde. Sæsonen går fra 1/1-31/12. Opstår der uoverensstemmelse i forbindelse med timefordeling er institutionens ledelse den øverste myndighed.

Institutionens kiosk
Instutitionens kiosk drives efter retningslinjer fra institutionens ledelse.

Herning Kommunes berretigelse
Herning kommune er berettiget til at afkræve institutionen oplysninger om ethvert forhold til belysning af, om institutionen og ejendommen drives på forsvarlig måde i overenssemmelse med formålet.

Optagelse af nye foreninger
Nye foreninger mv. kan anvende institutionens faciliteter efter anmodning.

Afgørelse om anvendelse af institutionens faciliteter træffes af institutionens ledelse.

Ændringerne i vedtægterne er vedtaget på repræsentantskabsmøde den 21.02.2018
Bestil motionskortet
Træn alt det du vil for 149 kr pr. måned
Bestil kortet her

Sponsorer


Book plads på hold
Besøg vores side
Ilskov Kultur og Idrætsliv | Mølleskovvej 3 | 7451 Sunds | centerleder.ilskovhallen@gmail.com