Ilskov Kultur og Idrætsliv

Bestil Motionkort


Træn alt det du vil for 149 kr pr. måned


Med motionskortet kan du træne alt det du vil på holdene som du finder her , det er muligt at træner på alle vores hold i Jumping fitness, Total gym (cirkeltræning), Spinning, TRX.

Vi har en chip til døren så du kan låse dig selv ind fra 06-23 på alle dage. Depositum for chippen er 100 kr og herefter kan du træne på alle maskiner, som du vil i den lille sal.

Vi har nogle enklte regler som er følgende:
  1. Du skal være 16 år for at benytte vores fitnessredskaber.
  2. Det er ikke muligt at bruge redskaber fra redskabsrummet.
  3. Ha en sjov træning.

Har du aldrig været medlem af Ilskov Kultur og Idrætsliv skal du tilmelde dig her

Har du før været medlem af Ilskov Kultur og Idrætsliv kan du tilmelde dig herunder

Køb og betaling af abonnement aftaler


Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender medlemmet, at Ilskov IF er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Medlemmet giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Ilskov IF må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Ilskov IF er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af medlemmet.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Ilskov IF eller medlemmet. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Ilskov IF ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Vilkår for Kontobetalingsordning
Ilskov Idrætsforening

INDLEDNING
Disse vilkår finder anvendelse for Kundens brug af kontobetaling ordningen, og skal accepteres forud for udstedelse og anvendelse af brugernavn og adgangskode til kontobetaling.

Kontobetaling ordningen udstedes af Ilskov IF og kan anvendes til køb af aktiviteter, som udbydes af Ilskov IF, når disse aktiviteter er oplyst at være underlagt kontobetaling ordningen.

Kontobetaling er en tillægsydelse til foreningssystemet Conventus, som Ilskov IF benytter. Disse vilkår er dermed et tillæg til de vilkår medlemmet har accepteret for brug af Conventus.

ANVENDELSE AF KONTOBETALING
Kontobetaling kan anvendes som betalingsmiddel for deltagelse i Ilskov IF’s aktiviteter underlagt kontobetaling ordningen, og som medlemmet vælger at tilmelde sig, eksempelvis fitness, cykling eller andet, som foreningen udbyder af aktiviteter.

Førend tilmelding til en aktivitet kan ske, skal medlemmet indsætte et beløb på sin medlemskonto. Beløb indsættes via de accepterede betalingsmidler under login medlemsfunktionerne på www.ilskovif.dk.

Tilmelding til aktiviteter sker herefter enten via foreningens hjemmeside www.ilskovif.dk eller via de terminaler, der er opstillet i foreningens lokaler. Tilmelding sker via indtast af medlemsnummer eller brugernavn og den personlige adgangskode, der udstedes i forbindelse med oprettelse af medlemskontoen/kontobetaling, samt valg af den ønskede aktivitet og tidspunkt.

Ved tilmelding til en aktivitet, trækker Ilskov IF købesummen herfor i det indestående beløb på medlemskontoen. Der kan kun ske tilmelding, hvis den indestående saldo på medlemskontoen overstiger købsprisen for den pågældende aktivitet.

TILMELDING TIL AUTOMATISK INDBETALING PÅ MEDLEMSKONTO

Under login medlemsfunktionerne på www.ilskovif.dk kan medlemmet tilmelde sig ”Automatisk indbetaling”.

Ved ”Automatisk indbetaling” sker der automatisk en indbetaling på medlemskontoen med det valgte beløb, når kortets saldo passerer kr. 50,00. Beløbene hæves fra Kundens betalingskort som oplyst ved tilmeldingen til

”Automatisk indbetaling”. Ved tilmelding til servicen accepterer medlemmet, at Ilskov IF er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på medlemmets betalingskort.

Efter hver enkelt betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, medlemmet har angivet under login medlemsfunktionerne.

Medlemmet kan til enhver tid framelde sig ”Automatisk indbetaling” igen under login medlemsfunktionerne. Framelding af ”Automatisk indbetaling” kan ikke betragtes som opsigelse af kontobetaling aftalen, og kontobetaling aftalen skal derfor altid opsiges særskilt og i henhold til reglerne anført under afsnittet ”Gyldighedsperiode”.

AFBUD TIL TILMELDT AKTIVITET OG FORTRYDELSESRET
Medlemmet kan indtil 2 timer forud for starttidspunktet for en tilmeldt aktivitet foretage afmelding på hjemmesiden www.ilskovif.dk eller på terminalerne opstillet i foreningens lokaler. Sker afmelding rettidigt krediteres medlemmets konto det betalte beløb for aktiviteten. Foretages afmelding ikke rettidigt betales den fulde købspris uanset medlemmet ikke deltager i den tilmeldte aktivitet.

En tilmeldt og betalt aktivitet kan ikke overdrages til andet foreningsmedlem.

SIKKERHED
Medlemmet accepterer med disse brugsvilkår, at det udleverede medlemskort og udstedte brugernavn og adgangskode er strengt personlig, og ikke må oplyses eller videregives til andre.

Oplyses eller videregives brugernavn eller adgangskode mv. til andre, kan der ske et misbrug af tjenesten, og medlemmet er selv ansvarlig herfor i overensstemmelse med reglerne anført under afsnittet ”Hæftelse og ansvar”.

Brugerens videregivelse af oplysninger i strid med denne bestemmelse berettiger Ilskov IF til at suspendere yderligere brug af medlemskontoen samt ekskludere medlemmet af foreningen.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Ilskov IF har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne udbyde kontobetaling ordningen. Ilskov IF indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige herfor og de oplysninger, som medlemmet i øvrigt oplyser.
De personoplysninger der behandles, er navn adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller betalingskort numre. Hvor medlemmet har tilmeldt sig ”Automatisk indbetaling” opbevares betalingskort oplysningerne i det anvendte betalingsmodul, som er godkendt af NETS, og oplysningerne er ikke tilgængelige for Ilskov IF.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

Medlemmet har ret til indsigt i registrerede personoplysninger i henhold til persondatalovens bestemmelser, ligesom medlemmet kan fremsætte indsigelse mod videre behandling.

GYLDIGHEDSPERIODE
Kontobetaling aftalen er gældende, indtil de opsiges af Ilskov IF eller medlemmet.

Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af aftalen, kan af medlemmet foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til foreningen. Kontaktoplysninger findes nederst i vilkårene.

Ilskov IF kan opsige aftalen ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder via e-mail til den af medlemmet senest oplyste e-mail adresse under medlemslogin.

Indbetalte beløb på medlemskontoen kan forbruges indtil udløb af aftalen, hvorefter eventuelt restbeløb udbetales til medlemmet i henhold til bestemmelserne under punktet ”Tilbagebetaling”.

Opsigelse af kontobetaling aftalen berører ikke medlemmet medlemskab af foreningen i øvrigt, og dette medlemsskab skal opsiges særskilt.

TILBAGEBETALING
Kunden kan til enhver tid inden udløb af Aftalen og i op til 1 år efter udløb af Aftalen vælge at få et restbeløb indestående på medlemskontoen udbetalt/returneret. Restværdien udbetales altid til den pålydende værdi og gebyrfrit.

For returnering af ubrugte beløb skal medlemmet enten anmode herom under login medlemsfunktionerne eller fremsende skriftlig anmodning, evt. via e-mail, med navn, foreningskonto nummer og bankkonto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

BELØBSGRÆNSER
Der kan maksimalt være indestående på medlemskontoen på kr. 300.
For at kunne gennemføre køb og tilmelde sig til en aktivitet, skal indeståendet på medlemskontoen som minimum udgøre et beløb, der dækker prisen på den pågældende aktivitet.

HÆFTELSE OG ANSVAR

Ilskov IF hæfter som udgangspunkt overfor medlemmet for tab, som følge af andres uberettigede anvendelse på medlemskontoen. Dog hæfter medlemmet selv med op til kr. 1.100,00 for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af midlerne på medlemskontoen, hvis den uberettigede brug er sket med anvendelse af den personlige adgangskode. Medlemmet hæfter dog med op til kr. 8.000,00 hvis Ilskov IF godtgør, at den uberettigede brug er sket med anvendelse af adgangskoden og (1) Medlemmet har undladt at underrette Ilskov IF snarest muligt efter at have fået kendskab til, at adgangskoden er kommet til den uberettigedes kendskab, eller (2) medlemmet har overgivet adgangskoden til tredjemand, der har foretaget den uberettigede anvendelse uden at forholdet er omfattet af afsnittet nedenfor eller (3) Medlemmet i øvrigt ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Medlemmet hæfter dog i alle tilfælde og uden beløbsbegrænsning i tilfælde hvor medlemmet har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at (1) træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte den personlige adgangskode mod at komme i tredjemands varetægt, (2) anvendt adgangskode i strid med disse vilkår eller (3) undlader at underrette Ilskov IF snarest muligt efter medlemmet bliver opmærksom på tab, uberettiget tilegnelse eller anden uberettiget brug af midlerne på medlemskontoen. Medlemmet hæfter også uden beløbsbegrænsning i tilfælde hvor Ilskov IF godtgør, at medlemmet har oplyst adgangskoden til den, der har foretaget den uberettigede brug, og det er sket under omstændigheder, hvor medlemmet indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.


Behandling af personoplysninger
Ilskov IF har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Ilskov IF indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.ilskovif.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Ilskov IF, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Ilskov IF som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Ilskov IF gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger
Ilskov IF fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Ilskov IF
Sønderskovvej 28
7451 Sunds
CVR-nr: 330923550

Tlf.: +45 26367929
E-mail: kasserer@ilskovif.dk
Bestil motionskortet
Træn alt det du vil for 149 kr pr. måned
Bestil kortet her

Sponsorer


Book plads på hold
Besøg vores side
Ilskov Kultur og Idrætsliv | Mølleskovvej 3 | 7451 Sunds | centerleder.ilskovhallen@gmail.com